Countdown Widget

កម្មវិធីការគាំទ្រការអប់រំនិងបណ្តាញយុវជន

កម្មវិធីការគាំទ្រការអប់រំនិងបណ្តាញយុវជន (គ.អ.ប.យ) គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ជួយយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលរៀនចប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យត្រៀមនឹងឡើងមករៀនមកមហាវិទ្យាល័យ។ សកម្មភាពបំបងនៃកម្មវិធីនេះជួយស្វែងរកអារហារូបករណ៏ ទីកន្លែងស្នាក់នៅ និង តម្រែតម្រង់ទិសសិស្សជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនបន្ត។

ចុចអាចបន្ត

កម្មវិធីគាំទ្រសហគមន៏

កម្មវិធីគាំទ្រសហគមន៏ (ក.គ.ស) គឺជាកម្មវិធីស្នូលមួយនៃសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើការគាំទ្រសហគមន៏ទៅលើការ តស៊ូមតិ ធ្វើយុទ្ធនាការ បង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីសិទ្ធិ ច្បាប់ ការចងក្រងជនជាតិដើមភាគ នៅតាមសហគមន៏ផ្ទាល់។

ចុចអានបន្ត

កម្មវិធីទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

កម្មវិធីទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ក.ទ.អ.ផ) គឺជាកម្មវិធីស្នូលមួយដែរសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏របស់សមាគម ធ្វើការទៅលើការបោះពុម្ភ ផលិតប្រឹតិបត្រនានានៃលទ្ធផលសកម្មភាពគម្រោង ផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន និង ជួយការងារការិយាល័យអំពីប្រព័ន្ធសេវាកម្មអ៊ីនធើណេត។

ចុចអានបន្ត

សកម្មភាពរបស់ពួកយើង

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មី

01 Mar
សកម្មភាពចុះទៅសហគមន៍នៅភូមិចក់ចារ ឃុំស្រែឈូក

ក្នុងសកម្មភាពទី២ និង ទី៣ នៃគម្រោងបានមានសកម្មភាពចុះទៅពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឡើវិញ និង ផ្តល់ឱ្យនូវសមា្ភរៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ចង់ក្រងឯកសារ។ ក្រុមការងារបុគ្គលិកសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា ស៊ីយ៉ា CIYA បានចុះទៅជាអ្នកសម្របសម្រួល ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ២១ នាក់ ស្រីចំនួន ៩ នាក់។ អ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាមាន...

សកម្មភាពថ្មីៗ

01 Mar
សកម្មភាពចុះទៅសហគមន៍នៅភូមិចឹងឃុំឃ្សឹម

គម្រោង ការពង្រឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនាស់ដីធ្លីនៅភាគខាងជើងឦសាន និងភាគខាងជើង នៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការបង្កើនការយល់ដឹងពីការតស៊ូមតិ និងសិទ្ធិមនុស្ស SIPHRDAs បានមានសកម្មភាពចុះទៅពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឡើវិញ និង ផ្តល់ឱ្យនូវសមា្ភរៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ចង់ក្រងឯកសារ។ សកម្មភាពនេះដែលបានធ្វើនៅ ថ្ងៃទី១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅតំបន់គោលដៅខេត្តក្រចេះ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ...

សកម្មភាពកន្លងមក

26 Jan
សកម្មភាពចុះទៅសហគមន៍នៃគម្រោងSIPHRDAs

គម្រោង ការពង្រឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនាស់ដីធ្លីនៅភាគខាងជើងឦសាន និងភាគខាងជើង នៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងការបង្កើនការយល់ដឹងពីការតស៊ូមតិ និងសិទ្ធិមនុស្ស SIPHRDAs បានមានសកម្មភាពចុះទៅពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឡើវិញ និង ផ្តល់ឱ្យនូវសមា្ភរៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ចង់ក្រងឯកសារ។ សកម្មភាពនេះដែលបានធ្វើនៅ ថ្ងៃទី១៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅតំបន់គោលដៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ...

រយៈពេលអនុវត្តគម្រោង

គម្រោងសម្ព័ន្ធសហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់សិទ្ធិ និងធនធានធម្មជាតិវប្បធម៍ និងជីវៈចម្រុះ

គម្រោង ការកាន់កាប់លើសិទ្ធិដីធ្លីតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច

គម្រោង ពង្រឹងជនជាតិដើមភាគតិច ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការតស៊ូមតិ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គម្រោងការពង្រឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនាស់ដីធ្លី

គម្រោង កម្ពស់បណ្តាញយុវជន ដើម្បីការពារសិទ្ធិដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិជនជាតិដើមភាគតិច

គម្រោងសកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ជីវភាព សុខមាលភាព របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

អរគុណសម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់
លោក/លោកស្រី

យើងជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាំងពីយូរល់ងណាស់មកហើយ។ យើងជាក្រុមដែលសព្វថ្ងៃមានការប្រឈមទៅលើបញ្ហាជាច្រើន ដូចជាការអភិវឌ្ឍ បាត់បង់ដីធ្លី ព្រៃឈើ សុខភាព ការអប់រំ ភាសាជាដើម។

យើងខ្ញុំខំប្រឹងស្វះស្វែងណាស់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយ បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅតាមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកយើង និង ត្រូវការជំនួយគាំទ្រផ្នែកចំណេះដឹង ស្មារតី ថវិការ និង កម្លាំងចិត្តផងដែរ។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

វីដេអូរបស់ពួកយើង

ប្រវត្តិសង្ខេបសមាគម

សមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា (ស.យ.ជ.ក) បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ សមាគម ស.យ.ជ.ក នេះគឺជាសមាគមនៃជនជាតិដើមភាគតិច ដែលមានយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ហើយក៏ជាស្ថាប័នសមាគមនៃជនជាតិដើមភាគតិចថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ សមាគម ស.យ.ជ.ក បានចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ។ បន្ទាប់ពីប្រាំឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ស.យ.ជ.ក បានក្លាយជាខ្លាំងនិងកំពុងដើរ​​តួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្នុងចំណោមអង្គការដែលធ្វើការជាមួយសហគមន៍និងអង្គការជនជាតិដើមភាគតិច។

បើធៀបទៅនឹងការចាប់ផ្តើមនៃសមាគមនេះដែលមានសមាជិកប្រាំបួននាក់ប៉ុណ្ណោះ, ឥឡូវនេះស.យ.ជ.ក មានសមាជិកជាងប្រាំរយនាក់និងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួនប្រាំបីនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសាមសិបពីរកន្លែងដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅជាច្រើន។
ចុចអានបន្ត

ម្ចាស់ជំនួយ

ចូលរួមមតិយោបល់របស់អ្នក

Name *
Email *
Subject
Message


Comments are closed.

Countdown Widget